Arbeidsbeskrivelse for Kultursone AS v/Anniken Aaltvedt

Nøkkelkvalifikasjoner

Kompetanse innenfor sakkyndig arbeid, traumebehandling (SPI og EMDR), traumebevisst omsorg, trygg base, flerkulturelt arbeid og foreldremestringsarbeid (COS P sertifisert). Jeg er klinisk barnevernspedagog og godkjent veileder, og veileder enkeltpersoner og grupper.

Kroppsorientert traumebehandling, videreutdanning Nivå 1 og Nivå 2 fra Sensorimotor Psychotherapy Institute i Boston ved Modum Bad.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) videreutdanning nivå 1 med psykologspesialist Bjørn Aasen, og nivå 1 EMDR med barn og unge med psykologspesialist A. Savita Dalsbø.

Jeg har gjennom mange år jobbet med å møte barn, unge og deres foresatte i mange ulike situasjoner. Etter noen år som ufaglært ønsket jeg å få en mer grunnleggende forståelse ved å utdanne meg som barnevernpedagog. Svært interessant å knytte praksisen opp mot teori.

I mitt virke har jeg samarbeidet med ulike etater og instanser innenfor kommune, stat og det private.

Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, ble igjen en erfaring med å knytte teori opp mot praksis, og ikke minst gjennomføre et vitenskapelig arbeide.

Jeg har mellom mange års yrkeserfaring sett et stort behov for å se og forstå mekanismene som inntreffer, rundt barn, unge og voksne med traumatiserende opplevelser. Hva er symptomene et uttrykk for?

Med ønske om å få mer kompetanse innenfor traumeforståelse og traumebehandling, var jeg så heldig å komme med på en videreutdanning ved Modum Bad. Videreutdanning i Kroppsorientert traumebehandling (SPI nivå 1 og 2), innebærer en dybdeforståelse av traumebegrepet vedrørende triggere, traumekartlegging og symptomer. Videre har vi lært enkle, effektive kroppsorienterte intervensjoner for å gjenkjenne, sette ord på og utforske traumerelatert somatisk aktivering. Vi har lært å arbeide med brudd i somatiske mønstre, forstyrret kognitiv og emosjonell prosessering og den fragmenterte selvopplevelsen mange traumatiserte har. Målet er å hjelpe klienten til nye ferdigheter og til gjenopprettelse av et sammenhengende kroppslig selv. Dette er en utdannelse som Sensorimotor Psychoterapy Institute of Boston står for. Denne videreutdanningen forgår for øvrig over hele verden parallelt. Videre er jeg igang med EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Det er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. EMDR anbefales av Verdens helseorganisasjon (WHO), American psychiatric association og International society for traumatic stress.

Jeg kan kommunisere godt med alle typer mennesker, og mener å ha den faglige bakgrunn og de menneskelige egenskaper som skal til for å skape en god og tillitsfull dialog. Jeg setter meg raskt inn i nye problemstillinger, er utadvendt, positiv og imøtekommende. Jeg ser også på meg selv som målrettet, kreativ og løsningsorientert. Jeg liker å finne gode løsninger som er tilrettelagt for hver enkelt, da like gjerne i team som individuelt.

Kompetanseområder

 • Veiledning grupper og enkeltvis
 • Undervisning i traumebevisst omsorg
 • Samtaler/behandling
 • Sakkyndig arbeid
 • Fagkyndig meddommer og sakkyndig i samtaleprosess for Fylkesnemnda

Erfaringer fra

Arbeide som sakkyndig i barnevernssaker med blant annet psykologspesialist Judith van der Weele.

Veilede for RVTS øst for gruppe med beredskapskonsulenter og beredskapshjem, i et program kalt Traumesensitivt barnevern.

Veiledning av familie -og beredskapshjem, og koordinering av tjenestene rundt barn som er plassert etter barnevernloven i familiehjem. Har selv vært familiehjem, avlaster og besøkshjem i flere år, for barn og ungdommer med sammensatte erfaringer i oppveksten.

Det å stå i arbeidspress innenfor tidsrammer, har jeg erfaring med fra blant annet masteroppgaven og sakkyndig arbeid.

Foredrag/veiledning/undervisning for ulike kommuner, institusjoner. Foredragene har fokusert på blant annet traumebevisst omsorg og hjelperollen, trygg base og masteroppgaven. Da både dagsforedrag og på timer.

Traumebehandling og samtaler/veiledning med barn, unge, voksne og familier.

Jeg har erfaring fra å sitte i samarbeidsutvalg vedrørende kriminalitetsforebyggende arbeid. Det å jobbe oppsøkende i ungdomsmiljøer i Grenland. Videre har jeg vært med å arrangere ulike ungdomsturer med ulikt antall deltagere, da hatt ansvar for aktivisering, handling, informasjon og lignende.

Samtidig har jeg arbeidet flere år ved en psykiatrisk sikringsenhet, og fått oppleve erfaringene fra en psykiatrisk institusjon og sikkerheten rundt personer med alvorlige og sammensatte utfordringer.

Andre opplysninger

Som barn og ungdom har jeg selv vokst opp med fosterbarn i hjemmet. Det var over lengre og kortere perioder, da også plasseringer for ekstra krevende barn. Dette er nok erfaringer som har vært med å styre mitt yrkesvalg.

Erfaring

 • Januar 2020 -

  Fylkesnemnda i Vestfold og Telemark

  Oppnevnt som fagkyndig og sakkyndig medlem av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

 • 2014 - 2018:

  Innlegg i Telemark Arbeiderblad, spalten Hverdagsliv annenhver lørdag.

 • 2014→:

  Opprettet Kultursone as i januar 2014.

 • 2013→:

  Ulike oppdrag for forskjellige barneverntjenester i hele landet. Tilbud inn mot personal ved tjenesten, og tilbud rundt familier, barn og unge, fosterhjem og annet.

 • 2013→:

  Med – sakkyndig (med blant annet psykologspesialist Judith van der Weele) i saker for barneverntjeneste, fylkesnemnd og tingrett.

 • 2012 - 2013:

  Veileder for Traumesensitivt Barnevern arr. av RVTS Øst (Regionalt ressurssenter for forebygging av vold, traumelidelser og selvmord).

 • 05.09.2012→:

  Fagkonsulent for Aleris Ungplan og BOI AS, med hovedfokus på familiehjemsarbeid. Også andre oppdrag som avdelingsleder for bofellesskap, bakvakt, akuttplasseringer, veiledning av bofellesskap og lignende.

 • 07.10 – 07.11:

  Familiehjem for Enslig Mindreårig gutt 17 år fra Afghanistan.

 • 08.09:

  Etablerte eget firma. MIFO Master i flerkulturell oppvekst. Konsulentvirksomhet innenfor helse og sosial tjenester, samt undervisning og foredrag. Virksomheten vil bistå blant annet barneverntjenester, sosialtjenester, privat foretak innenfor helse og sosial, enkeltpersoner og/eller familier i form av samtaler, oppfølging og veiledning.

 • 01.09 – 04.10:

  Familiehjem for gutt 17 år med Bosnisk opprinnelse. Marginalisert gutt med utfordrende omsorgssituasjon, og utfordringer med rus og kriminalitet.

 • 08.08 – 05.09:

  Gjennomførelse av Masteroppgaven. Et vitenskapelig arbeide med ulike krav til gjennomførelse som godkjenning av arbeidsredskaper og prosjektbeskrivelse fra Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatilsyn (NSD).

 • 07.04 - 08.09:

  Kurator 100% i PUFF, Barneverntjenesten i Skien Kommune.

 • 01.97 – 06.05:

  Assistent i ulik stillingsprosent i perioden. Med oppfølging av pasienter, ansvarsvakter, rapportskriving osv. Sykehuset Telemark, avd. 3A sikringsavdelingen.

 • 2005 – 2008:

  Oppsøkende Team, med operativt hovedansvar, deltatt i planlegging og tverrfaglige samarbeidsmøter under SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforbyggende tiltak) i Skien kommune. Samarbeid mellom ulike etater i kommunen.

 • 07.06 - 08.07:

  Besøks/avlastningshjem for ungdom gutt med utfordringer med omsorgssituasjonen, rus, kriminalitet og tilhørighet i utfordrende gjeng.

 • 02.96 – 07.01:

  Miljøarbeider 100% i Ungdomsteamet i Skien Kommune.

 • 02.99 – 12.99:

  Avlaster. Avlaste foresatte og gi ungdommen en positiv helg i trygge omgivelser.
  Skien kommune, Helse- og sosialsektoren. Sosialavdelingen.

 • 09.96 – 03.97:

  Avlaster. Avlaste foresatte og gi ungdommen en positiv helg i trygge omgivelser.
  Skien kommune, Helse- og sosialsektoren. Sosialavdelingen.

 • 08.92 – 03.97:

  Støttekontakt og avlaster. Gi en positiv og aktiv fritid, og avlaste foresatte og gi ungdommen positive helger i trygge omgivelser.
  Skien kommune, Helse- og sosialsektoren. Seksjon for funksjonshemmende.

 • 08.91 – 02.96:

  Ekstrahjelp, butikksjef og daglig leder.
  Herkules Zoo AS, Skien

Utdanning/kurs

 • 26. mai 2021

  A Brief Therapy Model for Healing Traumatic Wounds.

  Presented by Sensorimotor  Psychotherapy Institute by Janina Fisher, Ph. D.

 • April - juni 2021

  Kulturelle tema i sakkyndighet, arr. av Riktig hjelp til riktig tid AS.

  Et kurs for sakkyndige som utreder familier og barn. Oppdatering på teori, kunnskap om gode utredningsverktøy samt hjelp til vurderinger. Kurset er en praksisnær innføring med eksempler. Kurset er godkjent som fritt speialkurs for psykologer.

 • Våren 2020 - Barnerett

  Folkeuniversitetet avdelingen for universitet- og høgskoleutdanning.

  Barnerett 

  Studenten skal kunne:

  • Identifisere de juridiske sidene av et problemkompleks som omhandler barn
  • Drøfte og løse enklere konkrete rettsspørsmål i de deler av barneretten som er omfattet
  • Fremstille reglene skriftlig og muntlig
  • Vurdere reglene ut fra menneskerettighetene og grunnleggende barnerettslige prinsipper

  Generell kompetanse

  Studenten skal kunne bruke sine kunnskaper og ferdigheter på dette området i utredningsvirksomhet og saksbehandling med innslag av juss.

 • 24.01.17:

  Barna og seksualiteten ved Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).

 • 10-14.10.2016

  Intensivutdannelse i utredning av minoritetsfamilier arr. av Judith van der Weele as.

 • 31.08-4.08.2016.

  Modanellakurs 2016. Flerkulturelle saker i domstolen.

  Flerkulturelle problemstillinger i det praktiske rettsliv – et spørsmål om rettssikkerhet.

  Med lagdommer Jon Høyland, psykolog Judith van der Weele og lagdommer Susann Funderud Skogvang.

 • 2016 -

  Villa Sult – Teoretisk og klinisk verktøy for trygge møter med Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt. Ulike samlinger over 1 år, ferdig desember 2016.

 • 8.3.16:

  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) trinn 1 for barn og unge med psykologspesialist A. Savita Dalsbø.

 • 11-13.16:

  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) trinn 1, med psykologspesialist Bjørn Aasen. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. EMDR anbefales av Verdens helseorganisasjon (WHO), American psychiatric association og International society for traumatic stress.

 • 15.10.15:

  Psykologisk Førstehjelp for barn og ungdom. Modum Bad.

 • 02.14 – 02.15:

  Videreutdanning ved Child Trauma Academy i USA, Houston – via RVTS sør. Dette er en NMT utdanning med Bruce Perry.

  The Neurosequential Model is not a specific therapeutic technique or intervention; it is a way to organize a child’s history and current functioning. The goal of this approach is to structure assessment of a child, the articulation of the primary problems, identification of key strengths and the application of interventions (educational, enrichment and therapeutic) in a way that will help family, educators, therapists and related professionals best meet the needs of the child.

 • 08.13 – 11.15:

  Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling Nivå 2 Sensorimotorisk Psykoterapi.

  Sensorimotor Psychoterapy Institute of Boston ved Modum Bad.

 • Mai 2014:

  FO godkjent kliniker og veileder.

 • 1 - 4.9.14:

  COS P (Circle of security – Parenting) sertifisert, fra COS international, Washington.

 • 09 og 10.04.14:

  Nevroaffektiv utviklingspsykologi med Susan Hart ved Sykehuset Telemark.

 • 01.12 - 01.13:

  Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling Nivå 1 Sensorimotorisk Psykoterapi.

  Sensorimotor Psychoterapy Institute of Boston ved Modum Bad.

 • 03 og 06.12:

  ”Trygg Base- familiehjemsarbeid i ett tilknytnigsperspektiv”. Dag 1 og 2. m/ psykologspesialist Olav Mortensen og Aleris.

 • 3 dg. 01.12:

  1. dg: Autismespekterforstyrrelse.
  2. dg: Tilrettelegging, strukturering og visualisering.
  3. dg: KAT – kassen.

  Sykehuset Telemark HF v/ Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon. KUE (Konsultasjons- og utredningsenheten).

 • 10.10:

  ”Fokus på kommunikasjon og kulturforståelse i møte med vold og overgrep”. Tverrfaglig seminar for Telemark fylke.
  Arrangert av Skien og Porsgrunn legevakt. Godkjent av Norsk Sykepleieforbund.

 • 09.10:

  Legemiddelhåndteringskurset til Apotek 1.
  Aleris og Apotek 1 v/ Birgitte Lloyd.

 • 05.10:

  Barnemishandling; årsaksfaktorer, symptomer, funn og rettsmedisinsk dokumentasjon. Politiets rolle i samhandling. Tilsynsmyndighetenes forventninger, Medias påvirkninger, Psykiske konsekvenser, Kulturelle forskjeller.
  Tønsberg legevakt. Kurset godkjent av DNLF.

 • 08.07 – 05.09:

  Mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. Høgskolen i Telemark avd. Porsgrunn.
  Tittel mastergradsoppgave: Utenfor, men innenfor. ”Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av egen situasjon”. Masteroppgaven fikk A.

 • 08.01 – 06.04:

  Bachelor i barnevern. Høgskolen i Telemark avd. Porsgrunn.

 • 24.01.17:

  Barna og seksualiteten ved Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).

 • 10-14.10.2016

  Intensivutdannelse i utredning av minoritetsfamilier arr. av Judith van der Weele as.

 • 31.08-4.08.2016.

  Modanellakurs 2016. Flerkulturelle saker i domstolen.

  Flerkulturelle problemstillinger i det praktiske rettsliv – et spørsmål om rettssikkerhet.

  Med lagdommer Jon Høyland, psykolog Judith van der Weele og lagdommer Susann Funderud Skogvang.

 • 2016 -

  Villa Sult – Teoretisk og klinisk verktøy for trygge møter med Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt. Ulike samlinger over 1 år, ferdig desember 2016.

 • 8.3.16:

  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) trinn 1 for barn og unge med psykologspesialist A. Savita Dalsbø.

 • 11-13.16:

  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) trinn 1, med psykologspesialist Bjørn Aasen. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. EMDR anbefales av Verdens helseorganisasjon (WHO), American psychiatric association og International society for traumatic stress.

 • 15.10.15:

  Psykologisk Førstehjelp for barn og ungdom. Modum Bad.

 • 02.14 – 02.15:

  Videreutdanning ved Child Trauma Academy i USA, Houston – via RVTS sør. Dette er en NMT utdanning med Bruce Perry.

  The Neurosequential Model is not a specific therapeutic technique or intervention; it is a way to organize a child’s history and current functioning. The goal of this approach is to structure assessment of a child, the articulation of the primary problems, identification of key strengths and the application of interventions (educational, enrichment and therapeutic) in a way that will help family, educators, therapists and related professionals best meet the needs of the child.

 • 08.13 – 11.15:

  Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling Nivå 2 Sensorimotorisk Psykoterapi.

  Sensorimotor Psychoterapy Institute of Boston ved Modum Bad.

 • Mai 2014:

  FO godkjent kliniker og veileder.

 • 1 - 4.9.14:

  COS P (Circle of security – Parenting) sertifisert, fra COS international, Washington.

 • 09 og 10.04.14:

  Nevroaffektiv utviklingspsykologi med Susan Hart ved Sykehuset Telemark.

 • 01.12 - 01.13:

  Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling Nivå 1 Sensorimotorisk Psykoterapi.

  Sensorimotor Psychoterapy Institute of Boston ved Modum Bad.

 • 03 og 06.12:

  ”Trygg Base- familiehjemsarbeid i ett tilknytnigsperspektiv”. Dag 1 og 2. m/ psykologspesialist Olav Mortensen og Aleris.

 • 3 dg. 01.12:

  1. dg: Autismespekterforstyrrelse.
  2. dg: Tilrettelegging, strukturering og visualisering.
  3. dg: KAT – kassen.

  Sykehuset Telemark HF v/ Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon. KUE (Konsultasjons- og utredningsenheten).

 • 10.10:

  ”Fokus på kommunikasjon og kulturforståelse i møte med vold og overgrep”. Tverrfaglig seminar for Telemark fylke.
  Arrangert av Skien og Porsgrunn legevakt. Godkjent av Norsk Sykepleieforbund.

 • 09.10:

  Legemiddelhåndteringskurset til Apotek 1.
  Aleris og Apotek 1 v/ Birgitte Lloyd.

 • 05.10:

  Barnemishandling; årsaksfaktorer, symptomer, funn og rettsmedisinsk dokumentasjon. Politiets rolle i samhandling. Tilsynsmyndighetenes forventninger, Medias påvirkninger, Psykiske konsekvenser, Kulturelle forskjeller.
  Tønsberg legevakt. Kurset godkjent av DNLF.

 • 08.07 – 05.09:

  Mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. Høgskolen i Telemark avd. Porsgrunn.
  Tittel mastergradsoppgave: Utenfor, men innenfor. ”Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av egen situasjon”. Masteroppgaven fikk A.

 • 08.01 – 06.04:

  Bachelor i barnevern. Høgskolen i Telemark avd. Porsgrunn.

 • 24.01.17:

  Barna og seksualiteten ved Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).

 • 10-14.10.2016

  Intensivutdannelse i utredning av minoritetsfamilier arr. av Judith van der Weele as.

 • 31.08-4.08.2016.

  Modanellakurs 2016. Flerkulturelle saker i domstolen.

  Flerkulturelle problemstillinger i det praktiske rettsliv – et spørsmål om rettssikkerhet.

  Med lagdommer Jon Høyland, psykolog Judith van der Weele og lagdommer Susann Funderud Skogvang.

 • 2016 -

  Villa Sult – Teoretisk og klinisk verktøy for trygge møter med Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt. Ulike samlinger over 1 år, ferdig desember 2016.

 • 8.3.16:

  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) trinn 1 for barn og unge med psykologspesialist A. Savita Dalsbø.

 • 11-13.16:

  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) trinn 1, med psykologspesialist Bjørn Aasen. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. EMDR anbefales av Verdens helseorganisasjon (WHO), American psychiatric association og International society for traumatic stress.

 • 15.10.15:

  Psykologisk Førstehjelp for barn og ungdom. Modum Bad.

 • 02.14 – 02.15:

  Videreutdanning ved Child Trauma Academy i USA, Houston – via RVTS sør. Dette er en NMT utdanning med Bruce Perry.

  The Neurosequential Model is not a specific therapeutic technique or intervention; it is a way to organize a child’s history and current functioning. The goal of this approach is to structure assessment of a child, the articulation of the primary problems, identification of key strengths and the application of interventions (educational, enrichment and therapeutic) in a way that will help family, educators, therapists and related professionals best meet the needs of the child.

 • 08.13 – 11.15:

  Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling Nivå 2 Sensorimotorisk Psykoterapi.

  Sensorimotor Psychoterapy Institute of Boston ved Modum Bad.

 • Mai 2014:

  FO godkjent kliniker og veileder.

 • 1 - 4.9.14:

  COS P (Circle of security – Parenting) sertifisert, fra COS international, Washington.

 • 09 og 10.04.14:

  Nevroaffektiv utviklingspsykologi med Susan Hart ved Sykehuset Telemark.

 • 01.12 - 01.13:

  Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling Nivå 1 Sensorimotorisk Psykoterapi.

  Sensorimotor Psychoterapy Institute of Boston ved Modum Bad.

 • 03 og 06.12:

  ”Trygg Base- familiehjemsarbeid i ett tilknytnigsperspektiv”. Dag 1 og 2. m/ psykologspesialist Olav Mortensen og Aleris.

 • 3 dg. 01.12:

  1. dg: Autismespekterforstyrrelse.
  2. dg: Tilrettelegging, strukturering og visualisering.
  3. dg: KAT – kassen.

  Sykehuset Telemark HF v/ Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon. KUE (Konsultasjons- og utredningsenheten).

 • 10.10:

  ”Fokus på kommunikasjon og kulturforståelse i møte med vold og overgrep”. Tverrfaglig seminar for Telemark fylke.
  Arrangert av Skien og Porsgrunn legevakt. Godkjent av Norsk Sykepleieforbund.

 • 09.10:

  Legemiddelhåndteringskurset til Apotek 1.
  Aleris og Apotek 1 v/ Birgitte Lloyd.

 • 05.10:

  Barnemishandling; årsaksfaktorer, symptomer, funn og rettsmedisinsk dokumentasjon. Politiets rolle i samhandling. Tilsynsmyndighetenes forventninger, Medias påvirkninger, Psykiske konsekvenser, Kulturelle forskjeller.
  Tønsberg legevakt. Kurset godkjent av DNLF.

 • 08.07 – 05.09:

  Mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. Høgskolen i Telemark avd. Porsgrunn.
  Tittel mastergradsoppgave: Utenfor, men innenfor. ”Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av egen situasjon”. Masteroppgaven fikk A.

 • 08.01 – 06.04:

  Bachelor i barnevern. Høgskolen i Telemark avd. Porsgrunn.