Fagdag, veiledning og undervisning

Kultursone er opptatt av å formidle kunnskap på en praksisnær måte. Det å omsette kunnskap, refleksjonsbevisttehet og egne verdier i møte med med andre.
Kultursone tilpasser opplegg rundt fagdag, veiledning og undervisning. Tidsbruk avtales i fellesskap og om det er stor/liten gruppe eller individuelt opplegg.

Master info

Innenfor, men utenfor. – Marginalisert ungdom og hvordan de ser på seg selv?

Masterstudiet gikk over to år og var ferdig i mai 2009. Masteroppgaven ble skrevet sammen med Jane Tove Gravklev og har tittelen ”Innenfor, men utenfor”. – Marginalisert ungdom og hvordan de ser på seg selv?

Etter muntlig presentasjon endte vi opp med A og var superstolte over det!

Det å skrive master er både krevende, spennende og utrolig lærerikt. Les mer om studiet… og oppgaven kan leses i sin helhet under Innenfor, men utenfor. Barn og unge er en del av oppvekstarenaer som familie, barnehage, skole og fritid. Disse arenaene representerer både risiko og beskyttelse. Materielle og sosiale forhold, kjønn, etnisitet og kulturell bakgrunn er eksempler på variabler som kan bidra til at barn og unge får problemer med å mestre utfordringene de møter. De stilles overfor krav til å orientere seg i et samfunn som bygger på mangetydige og til dels motsetningsfylte verdier og normer som har betydning for utforming av roller og identitet. Oppvekstbetingelsene har også endret seg betydelig på bakgrunn av kulturelt mangfold, økende globalisering, nye familiemønstre og mediepåvirkning. I arbeidet med barn og unge er det nødvendig å ha kunnskap om disse endringene og om ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer som preger dagens flerkulturelle oppvekst. En slik kunnskap inngår som sentral i dette studiet.

Studiet dekker både sosialfaglige og helsefaglige problemstillinger og henter kunnskapstilfanget fra ulike perspektiver og fagtradisjoner. Det danner grunnlag for utvikling av en tverrfaglig forståelse av kompleksiteten i dagens oppvekst. Verdens helseorganisasjon og nasjonale myndigheter i Norge og i en rekke andre land har de senere årene fokusert sterkt på utsatte grupper, og pekt på behovet for å forebygge helseproblemer og sosiale problemer hos barn og unge og deres familier. En vesentlig grunn til dette er at tiltak som settes inn i tidlige livsfaser, vil kunne ha en langvarig effekt og øke livskvaliteten for den enkelte. I et samfunn med endrede oppvekstbetingelser, inngår forebyggende arbeid innenfor ulike sektorer som et satsingsområde. Dette avspeiles i studiet.

I dette studiet anvender vi betegnelser som flerkulturalitet og kulturelt mangfold som noe som angår alle i samfunnet. Disse begrepene blir ofte feilaktig brukt om «de andre» forstått som de som tilhører minoritetsetniske grupper, og benyttes sjelden når det gjelder majoritetsbefolkningen. Hvordan samfunnet preges av økt kulturelt mangfold inngår som ett sentralt spørsmål som studiet belyser, spesielt når det gjelder hvilken betydning et flerkulturelt samfunn kan ha for oppvekstvilkårene til barn og unge. Fokus rettes også mot en nyansering og en utdyping av begrepet flerkulturalitet.

Sakkyndig arbeid

Arbeider som sakkyndig sammen med blant annet psykologspesialist Judith van der Weele. (Link kommer)

COS, Circle of Security (COS) International – Parenting.

Circle of security (COS) International – Parenting. Er et program som har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. Videre hjelpe omsorgspersonene å se hva barna er i behov av i ulike settinger.

Les mer om COS, – Circle of Security